Otelimiz


Otelimiz

Merhaba
Büyükada’n?n en ??k, en sükseli oteli Büyükada Çankaya Otel Temmuz 2014’te kap?lar?n? misafirlerine açt?. Biz ona kasaban?n sar???n k?z? diyoruz. O geldi?inden beri kimse gözlerini ondan alam?yor:) Tabii otel sahipleri olarak bunlar bizim görü?lerimiz. Umar?z siz sevgili misafirlerimiz de en az bizim kadar sever ve benimsersiniz Büyükada Çankaya Otel‘i.

Büyükada Çankaya Otel‘in hikayesi asl?nda çoçuklu?umuzun geçti?i bir paraleldeki Bahçelerönü sokaktan ba?l?yor. Adan?n en nezih soka??nda oynanan misket oyunlar?n?n, gün gelip bir gün, önünden hergün geçerek okula gitti?imiz Büyükada Çankaya Otel‘e uzanaca?? kimin akl?na gelirdi ki?

Bahçesinden erik yedi?imiz, etraf?nda saklambaç oynad???m?z, pek çok çocukluk an?lar?m?z? bar?nd?ran bu bina otelimiz oldu. Orjinal olarak bir Rum mimar taraf?ndan in?a edilen binam?z, orjinaline sad?k kal?narak restore edilerek bugünkü halini alm??t?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”Otel_Cevresi_Kemal_Eksen”]

Bilenler bilir, Büyükada’da Büyükada Çankaya Otel bizim ikinci otelimiz. Birinci otelimiz bizim ç?rakl?k dönemimizdi, Büyükada Çankaya Otel ise bizim ustal?k dönemimiz. Ama naif ruhumuzu halen kaybetmedik. Misafirlerimizi tüm samimiyetimizle en iyi ?ekilde a??rlamak birincil hedefimiz.

Çok keyifli ve huzurlu bir bahçemiz var ve kahvalt?m?z? otelimizin bahçesinde servis ediyoruz. Bahçemizde ayr?ca do?umgünü, ni?an, dü?ün ve di?er özel toplant?lar? organize ediyoruz.

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Bahce_Kemal_Eksen”]

Otelimiz Büyükada Çankaya Otel‘i de bu vizyonla kurduk. Odalar?m?z tasar?m?n? misafirlerimizn kendilerini çok özel hissedebilece?i gibi tasarlamaya çal??t?k. Toplamda 30 odas? olan otelimizin oda çe?itleri, binadaki konumuna göre, terasl? veya balkonlu olup olmad???na göre, farkl? manzaralar?na göre kategorize edilmi?tir.

Cadde odalar?m?z olarak nitelendirdi?imiz odalar?m?z Çankaya caddesine cephesi olan odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?zdan tura ç?kan faytonlar? seyredebilirsiniz. Bu odalar?m?z?n bir k?sm?n?n payla??ml? balkonu bulunmaktad?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”Cadde_Kemal_Eksen”]

Deluxe odalar?m?z olarak nitelendirdi?imiz odalar?m?z bahçe taraf?na bakan balkonlu odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?z?n bir k?sm? ise k?smi deniz manzaral?d?r, bir k?sm? ise sadece bahçe manzaral?d?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”Deluxe_Odalar_Kemal_Eksen”]

Terasl? odalar?m?z ise kendi teras? olan deniz manzaral? odalar?m?zd?r. Bu odalar?m?z?n bir k?sm? full, bir k?sm? ise k?smi deniz manzaral?d?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Teras_Kemal_Eksen”]

Bir de youtube’da bir tan?t?m videosu haz?rlad?k. Be?enilerinize sunuyoruz:

Yukar?daki resimlerin yan?s?ra personelimizin foto?raflam?? oldu?u resimler a?a??da yer almaktad?r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Otelden-Genel-Goruntuler”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”Manzara_Ve_Otel_Cevresi”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”odalarimizdan-goruntuler”] Kerryon Johnson Jersey